Основен суд Радовиш

Институции

Основниот суд во Радовиш е основан за подрачјето на општините: Радовиш и Конче.

За решавање на предмети од надлежноста на Основниот суд Радовиш се ангажирани 11 судии.