Информации

Комисијата за верификација на фактите
Бул. „Гоце Делчев“ бб,
(17ти спрат во зградата на МРТВ)
Тел:
+389(2) 3254-200
Факс:
+389(2) 3254-205

Комисија за верификација на факти

Комисијата за верификација на фактите е составена од 11 члена, односно од претседател, заменик-претседател и девет члена. Членовите на Комисијата имаат статус на избрани лица и функцијата ја извршуваат професионално, со заснован работен однос во Комисијата

Надлежностите на Комисијата се утврдени во Законот за определување дополнителен услов за вршење на јавна функција. Според него Комисијата за верификација на фактите ги има следниве надлежности:

  • утврдува вистинитост на поднесена изјава;
  • покренува постапка по службена должност, по своја или иницијатива на трети лица;
  • утврдува неподнесување на писмена изјава;
  • ги информира надлежните органи за натамошно постапување;
  • донесува Деловник за работа;
  • изготвува шестмесечен извештај за својата работа и го доставува до Собранието; и
  • извршува и други работи кои овозможуваат утврдување на фактите, определени со закон.