За Академик

Akademik.mk е првиот македонски портал за популарно право. Од неговите содржини ќе дознаете повеќе за оние судски постапки чиј тек, карактеристики или судски одлуки се од особено значење за правната струка или воопшто за граѓаните во Македонија, Балканскиот Регион или дури имаат глобално значење.

Покрај следењето на судските постапки, во рубриката „Сервисни информации“ на едно место се сместени најмногу користените правни постапки во Република Македонија.

Приклучете ни се бесплатно и дневно следете ги содржините на Академик, вашиот омилен издавач на правна литература и консолидирани текстови на македонски закони во електронска форма.