Информации

Извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти

 

За користење  извод од катастарски планови и планови на инфраструктурни објекти во хартиена форма се наплаќа надоместок за:
– извод од катастарски план за една катастарска парцела 183 ден.
– извод од катастарски план со координати од дециметарска мрежа за една катастарска парцела 183 ден.
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки) 183 ден.
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки) 183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) 183 ден./извод+ 13 денари за една  детаљна точка
– извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) 183 ден./извод + 12 денари за една  детаљна точка
– извод од катастарски план  преклопен со план на инфраструктурни објекти 366 ден.
– извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план  со координати на инфраструктурни објекти (А4 формат) 878 ден.
– извод од план на инфраструктурни објекти преклопен со катастарски план (А3 формат) 1756 ден.

 

– извод од план на инфраструктурни објекти:
       лист А4 формат 439 ден.
       лист А3 формат 878 ден.
       лист А0 формат 1756 ден.

 

За користење на податоци од извод од катастарски планови и планови на  инфраструктурни објекти во електронска форма се наплаќа надоместок за:
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 1 до 15 детални точки) 183 ден.
– извод од катастарски план со координати на детални точки (од 16 до 50 точки) 183 ден./извод + 14 денари за една детаљна точка
-извод од катастарски план со координати на детални точки (од 51 до 100 точки) 183 ден./извод + 13 денари за една детаљна точка
– извод од катастарски план со координати на детални точки (над 100 точки) 183 ден./извод + 12 денари за една детаљна точка
– извод од катастарски план преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (по катастарска парцела) 366 ден.
– извод од катастарски план  преклопен со план на инфраструктурни објекти со координати на инфраструктурен објект (А0 формат по тип на инфраструктурен објект) 3513 ден.
– векторски податоци од базата на инфраструктурните објекти – графика и атрибутен дел (по ИД на инфраструктурен објект)