Информации

Податоци од катастарот на недвижности

куќи катастар

За користење и увид на податоците од катастарот на недвижности во хартиена форма се наплаќа надоместок за:

– имотен лист 180 ден.
– имотен лист за инфраструктурни објекти 226 ден.
– лист за предбележување градба 180 ден.
– лист за предбележување инфраструктурен објект 226 ден.
– пописен лист со незапишани права 180 ден.
– евидентен лист 180 ден.
– евидентен лист за инфраструктурен објект 226 ден.
– лист за времени објекти 180 ден.
– уверение за историски преглед на извршените запишувања -за катастарска парцела (од првиот премер во катастар на земјиште до денот на издавање на уверението) 600 ден.
– уверение за историски преглед на извршените запишувања -за згради, посебни и заеднички делови од згради и други објекти  (од првиот премер на недвижноста) 600 ден.
– уверение дека лицето не е запишано како носител на право во катастарот на недвижностите за територијата на Република Македонија 450 ден.
– список на индикации за катастарски парцели (за 1 катастарска парцела) 50 ден.
– список на катастарски парцели низ кои поминува инфраструктурен објект (за 1 катастарска парцела) 50 ден.
– список на индикации за инфраструктурни објекти кои поминуваат низ КП (по инфраструктурен објект за една катастарска парцела) 50 ден.
– увид во податоците од збирката на  исправи од геодетско -катастарскиот информациски систем во писмена форма (по имотен лист, односно една збирка исправи) 180 ден.

 

– увид во податоците од  геодетско-катастарскиот информациски систем во писмена форма-еден катастарски план, односно една топографска/тематска карта 180 ден.
– копија на податоците содржани  во збирката исправи заверена од Агенцијата за катастар на недвижности, со назнака дека се верни на примерокот содржан во збирката на исправи (по страница) 30 ден.
– увид во содржина на збирката исправи во интабулациони книги 180 ден.
– увид во содржина на збирката исправи во книга за емства и прибелешки 180 ден.
– уверение за канцелариска идентификација 100 ден.
– изјава за канцелариска идентификација 1000 ден.
   

 

 

За користење на податоците од геодетско – катастарскиот информациски систем преку  други државни органи, јавни служби и други правни лица во електронска форма  се наплаќа надоместок за:
           
  Висина на надоместок во денари за АКН   Висина на надоместок во денари за услугата   Вкупна висина на надоместок во денари
– имотен лист 150 ден.   30 ден.   180 ден.
– имотен лист за инфраструктурни објекти 194 ден.   32 ден.   226 ден.
– лист за предбележување градба/инфраструктурен објект 150 ден.   30 ден.   180 ден.
– пописен лист со незапишани права 150 ден.   30 ден.   180 ден.
– евидентен лист 150 ден.   30 ден.   180 ден.
– евидентен лист за инфраструктурен објект 194 ден.   32 ден.   226 ден.
– лист за времени објекти 150 ден.   30 ден.   180 ден.