Информации

Податоци од катастарските планови

-Фотокопија од работен оригинал во хартиена форма зависно од размерот:

 Р=1:500 (9.4 xa)  лист А0 формат 1027 ден.
 Р=1:1000 (37,5 ха)  лист А0 формат 1363 ден.
 Р=1:2500 (337,5 ха)  лист А0 формат 2045 ден.
 Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)  лист А0 формат 2454 ден.

-Фотокопија од архивски оригинал во хартиена форма зависно од размерот:

 за  Р=1:500 (9.4 ха)  лист А0 формат 797 ден.
 за  Р=1:1000 (37,5 ха)  лист А0 формат 1363 ден.
 за  Р=1:2500 (337,5 ха)  лист А0 формат 2045 ден.
 за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)

 

 лист А0 формат 2454 ден.

-Фотокопија од дел од работен или архивски оригинал во хартиена форма:

 лист А4 формат   183 ден.
 лист А3 формат   366 ден.
 лист А2 формат   733 ден.

-Фотокопија од вертикалната претстава на катастарскиот план во хартиена форма зависно од размерот:

 за  Р=1:500 (9.4 ха)  лист А0 формат 683 ден.
 за  Р=1:1000 (37,5 ха)  лист А0 формат 797 ден.
 за  Р=1:2500 (337,5 ха)  лист А0 формат 911 ден.
 за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)

 

 лист А0 формат 1139 ден.

-Дел од работен или архивски оригинал геореференциран во растерска форма на ЦД  (во електронска форма):

 лист А4 формат   123 ден.
 лист А3 формат   246 ден.
 лист А2 формат   492 ден.

-Работен оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД (во електронска форма) зависно од размерот:

  за  Р=1:500 (9.4 ха)   лист А0 формат 855 ден.
  за  Р=1:1000 (37,5 ха)   лист А0 формат 1462 ден.
  за  Р=1:2500 (337,5 ха)   лист А0 формат 2193 ден.
  за  Р=1:5000 и Р=1:10000 (над 675 ха)   лист А0 формат 2631 ден.

-Архивски оригинал, геореференциран во растерска форма на ЦД (во електронска форма) зависно од размерот

  за  Р=1:500 (9.4 ха)   лист А0 формат 692 ден.
  за  Р=1:1000 (37,5 ха)   лист А0 формат 1183 ден.
  за  Р=1:2500 (337,5 ха)   лист А0 формат 1774 ден.
  за  Р=1:5000 и Р=1:10000(над 675 ха)   лист А0 формат 2129 ден.

-Вертикална претстава на катастарскиот план, геореференциран на ЦД  (во електронска форма) зависно од размерот:

  за  Р=1:500   лист А0 формат 568 ден.
  за  Р=1:1000   лист А0 формат 756 ден.
  за  Р=1:2500   лист А0 формат 1360 ден.
  за  Р=1:5000   лист А0 формат 1360 ден.

 

 

– За дел од катастарски план за 1 хектар, векторизиран на ЦД (во електронска форма) – само графика

 

201 ден.

 

– За дел од катастарски план за 1 хектар, векторизиран на ЦД (во електронска форма) – графика и атрибутен дел