Информации

Надлежен орган: Министерство за внатрешни работи на РМ
- Подрачни единици на МВР на територија на РМ

Престанок или отпуст на државјанство на РМ

Државјанство на Република Македонија престанува со отпуст или според меѓународни договори.

Доколку побарате престанок на државјанство на РМ, треба да ги исполните следниве услови:

-да сте наполниле 18 години;

-да сте ги намириле имотно-правните обврски спрема државните органи;

-да сте ги регулирале сите свои имотно-правни и други законски обврски од брачниот однос и од односот на родители и деца спрема лицата кои живеат во РМ;

-да доставите доказ од надлежен орган дека не е поведена стечајна постака, односно постапка за престанок на трговското друштво чиј основач или содружник сте, или пак за трговецот поединец, ако сте трговец поединец;

-да не се води  против вас кривична постапка во РМ за кривично дело за кое се гони по службена должност;

-ако сте биле осудени на казна затвор тогаш казната треба да сте ја издржале и

-доколку имате странско државјанство или да докажете дека ќе добиете странско државјанство.

Надлежниот орган може и да го одбие барањето за отпуст од државјанството на РМ, ако тоа го налагаат причините за заштитата на безбедноста и одбраната на Република Македонија или причините на реципроцитет или други причини од односот со странска држава.

Во решението со кое се одбива барањето за отпуст од државјанство на Република Македонија (во смисла на намирување на имотно-правните обврски спрема државните органи) органот ќе ги образложи причините заради кои го донел решението,  а притоа водејќи сметка за заштита на јавниот интерес.

На лицето му престанува државјанството на Република Македонија со денот на врачувањето на решението за отпуст од државјанство на Република Македонија. Решението за отпуст од државјанство на Република Македонија ќе се поништи ако:

-лицето кое добило отпуст продолжи да живее во Република Македонија или

-се иселило во странство и во рок од една година од денот на врачувањето на решението за отпуст не стекне странско државјанство.

Лицето кое добило отпуст од државјанство на Република Македонија, барањето за поништување на решението го доставува до дипломатско-конзуларното претставништво на Република Македонија во странство или до надлежниот државен орган во Република Македонија.

Престанок на државјанство на дете до наполнети 18 години

На дете до наполнети 18  години живот, државјанството на Република Македонија му престанува:

-на барање на двата родитела на кои државјанството на РМ им престанало со отпуст или ако државјанството му престанало на тој начин, на еден од родителите, a другиот родител со тоа се согласил;

-ако родителите на детето живеат одвоено, на детето му престанува државјанството на РМ со отпуст на барање на родителот со кого живее детето, односно на кого му е дадено на воспитување и чување, а кој и самиот поднел барање за отпуст од државјанство или во случај кога родителот кај кого детето живее е странец.

Во двата случаи потребна е согласност на другиот родител. Ако другиот родител не се согласи со отпуст на детето од државјанство на РМ, детето добива отпуст, ако заради интересите на детето, согласност даде надлежниот орган за старателство. Ако детето наполнило 15  години живот, за престанок на државјанството,  потребна е и негова согласност.

На малолетен посвоеник – државјанин на Република Македонија, во случај на потполно посвојување, кога посвоителите се странски државјани, државјанството на РМ ќе му престане со отпуст на барање на посвоителите. Ако посвоеникот наполнил 15 години живот,  за престанок на државјанството, потребна е и согласност на посвоеникот.

Такса која се наплаќа: 5.749 денари.

Формуларите ги добивате на шалтерите на управните служби на Министерството за внатрешни работи.

Документ што граѓанинот го добива: Решение за отпуст на државјанство на РМ.

Предвиден рок  за доставување на решението за отпуст: Разумен рок од 2 до 6 месеци.

Потребни документи

БАРАЊЕ за отпуст од државјанство;

Потребни документи за откажување од македонското државјанство:

-пополнето барање за отпуст од државјанство на Р. Македонија;

-биографија на подносителот на барањето потпишана лично;

-извод од Матичната книга на венчаните, доколку е во брак;

-гаранција дека ќе биде примен во странско државјанство;

-доказ за наплатена такса од 10 евра во Централен регистар на Р. Македонија;

-согласност од детето над 14-годишна возраст, доколку барањето за отпуст е за него;

-согласност од родителите за дете до 18-годишна возраст.

-уплатница во износ од 5.749 денари (УПЛАТНИЦА)

Можност и за безготовинско плаќање

 

 

Visa