Укинување на Вишиот управен суд, намалување на бројот на судии, значајни законски измени за Судскиот...