Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Агенција за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој

Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се основа како самостоен орган на државната управа со својство на правно лице.

Агенцијата е надлежна за: 

  • извршување на мерките за директните плаќања во земјоделството,
  •  интервенции на пазарот на земјоделски производи,
  •  имплементација на производните квоти,
  • извршување на мерките за рурален развој,
  • реализација на средствата од претпристапната помош на Европска унија за рурален развој,
  • спроведување на мерките на државна помош во земјоделството и
  •  вршење на други работи утврдени со закон.